100+ Soal PAT Akidah Akhlak Kelas 11 dan Jawabannya I Part 3

Pada artikel kali ini saya akan berbagi informasi mengenai 100+ Soal PAT Akidah Akhlak Kelas 11 Semester 2 dan Jawabannya I Part 3.Adapun soalnya sebagai berikut :

31.    Rasulullah saw. melarang pria dan wanita berkhalwah baik di tempat umum, apalagi di tempat sepi karena yang ketiga adalah...
A.    Syetan
B.    Bisikan jahat
C.    Hasrat seks
D.    Malaikat
E.    Ingin berbuat keji
Jawaban : A

32.    Ditinjau dari segi psikologis, setiap remaja memerlukan adanya hubungan harmonis dengan sesama anggota keluarganya, dan memerlukan suasana khusus yaitu...
A.    Suasana demokratis, kritis, jujur dan keterbukaan
B.    Suasana akseleratif, kritis, jujur dan kekeluargaan
C.    Suarana pasif, kritis, jujur dan kerjasama
D.    Suasana kreatif, kritis, jujur dan kompetitif
E.    Suasana agresif, kritis, jujur dan kebersamaan
Jawaban : D

33.    Seorang laki-laki dilarang berjabat tangan dengan perempuan yang bukan isteri dan bukan pula mahramnya,  begitu pula sebaliknya. Hikmah yang terkandung dalam syari’at yang indah ini adalah...
A.    Sebagai tindakan utama dari perbuatan yang lebih besar hasilnya
B.    Sebagai tindakan pertama dari perbuatan  yang lebih besar nilainya
C.    Sebagai tindakan perbaikan dari perbuatan yang lebih amalnya
D.    Sebagai tindakan netral dari perbuatan yang banyak manfaatnya
E.    Sebagai tindakan preventif dari perbuatan yang lebih besar dosanya
Jawaban : B

34.    Pengertian israf secara bahasa artinya...
A.    Berdandan atau keterlaluan
B.    Sombong atau fitnah
C.    Bernadar atau berjanji
D.    Bergaya atau riya’
E.    Melampaui batas atau berlebih-lebihan
Jawaban : E

35.    Ayat di bawah menjelaskan tentang...
إنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوا إِخْۈنَ الشَيٰطِينِ
A.    Boros itu pekerjaan syetan
B.    Fitnah bagi orang boros
C.    Hati-hati jangan boros
D.    Orang boros teman syetan
E.    Orang boros diuji syetan
Jawaban : D

36.    “Suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya”. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari...
A.    Takabur
B.    Israf
C.    Namimah
D.    Riya’
E.    Ghibah
Jawaban : B
37.    QS. Al-a’raf : 31
وَكُلُوا واشْرَبُوا ولا تُسْرِفُواۚ إِنَّهُۥ لاَيُحِبُّ المُسْرِفِينَ
Potongan ayat tersebut merupakan dalil larangan berbuat...
A.    Tabdzir
B.    Israf
C.    Ghibah
D.    Takabbur
E.    Namimah
Jawaban : B

38.    Di bawah ini adalah cara-cara menghindari tabdzir, kecuali...
A.    Menyantuni fakir miskin
B.    Menjalani hidup sederhana
C.    Memandang kehidupan yang dialami fakir miskin
D.    Membuat skala prioritas dalam berbelanja
E.    Memahami pentingnya saling menolong
Jawaban : C

39.    Potongan ayat di bawah ini :
وَلاَتُطِيعُوا أَمَرَ المُسْرِفِيْنَ
Melarang kita...
A.    Berbuat israf
B.    Menaati musrifin
C.    Jadi musrif yang baik
D.    Menjauhi israf
E.    Menjadi musrif
Jawaban : B

40.    Sebagian tujuan ta’ziyah kepada orang yang baru saja mendapat musibah adalah...
A.    Meramaikan
B.    Pesta
C.    Menghibur kesedihan
D.    Mengumpat
E.    Menyatakan kebahagiaan
Jawaban : C

41.    Waktu yang paling utama saat berta’ziyah adalah....
A.    Sebelum mayat dikubur
B.    Saat mayat dikubur
C.    Setelah mayat dikubur
D.    Saat para pelayat pulang
E.    Sebelum meninggal sampai mengubur
Jawaban : A

42.    Di bawah ini adalah nilai-nilai positif ta’ziyah, kecuali...
A.    Meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah
B.    Memotivasinya untuk harus bersabar berharap pahala dari Allah
C.    Ikut menambah beban keluarga
D.    Memotivasi untuk ridha dengan ketentuan atau qadar Allah, dan menyerahkannya kepada Allah
E.    Mendoakannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik
Jawaban : E

43.    Secara bahasa kata ta’ziyah adalah bentuk mashdar dari ‘azza-yu’azzi, yang mempunyai arti, kecuali...
A.    Menyabarkan
B.    Menghibur
C.    Memberi penawar kesedihan
D.    Memerintahkannya (menganjurkan) untuk bersabar
E.    Memberi sumbangan
Jawaban : E

44.    Sikap hidup Abu Dzar yang patut diteladani oleh generasi muslim saat ini adalah...
A.    Gemar mengritik pemimpin
B.    Mencari-cari kesalahan penguasa
C.    Mengabaikan dunia dan fokus pada ibadah
D.    Peduli terhadap nasib orang miskin
E.    Senang mendekati penguasa
Jawaban : E

45.    Pada saat tinggal di Syria, Abu Dzar hidup pada masa kepemimpinan...
A.    Umar bin Abdul Aziz
B.    Hasan bin Ali
C.    Abdurrahman ad-Dakhil
D.    Amr bin ‘Ash
E.    Muawiyah bin Abi Sufyan
Jawaban : E

46.    Nama lain dari Abu Dzar adalah...
A.    Jundab
B.    Salman
C.    Shuhaib
D.    Ammar
E.    Khabbab
Jawaban : A

47.    Abu Dzar berasal dari suku...
A.    Qurays
B.    Ghifar
C.    Aus
D.    Tamimy
E.    Khazraj
Jawaban : A

48.    Sikap yang patut diteladani oleh generasi Islam dari sikap yang dimiliki Abdurrahman bin Auf adalah...
A.    Senang mencari kekayaan untuk diri sendiri
B.    Enggan untuk membantu orang lain yang membutuhkan
C.    Setiap hari berpuasa
D.    Rajin beribadah dan sedikit bekerja
E.    Rajin bekerja dan suka berinfak
Jawaban : E

49.    Pada saat Abdurrahman bin Auf ditawari harta oleh kaum Anshar maka yang ia minta adalah...
A.    Tanah untuk bercocok tanam
B.    Ditunjukkan lokasi untuk berjual beli (pasar)
C.    Hewan ternak
D.    Rumah
E.    Emas dan perak
Jawaban : B

50.    Sikap hidup yang paling terkenal dari Abu Dzar adalah...
A.    Membenci para penguasa
B.    Pandai dalam berdebat
C.    Gaya hidup yang sederhana
D.    Lihai dalam berpolitik
E.    Menganggap remeh orang yang bekerJS
Jawaban : C

Kembali ke Soal Nomor 16 - 30 : 100+ Soal PAT Akidah Akhlak Kelas 11 dan Jawabannya I Part 2

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel