Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 7 Semester 1

Hallo semuanya, pada artikel kali ini saya akan berbagi Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 7 SMP/MTs Semester 1 kepada anda semuanya.Adapun soalnya sebagai berikut :

1. Ukara-ukara ing ngisor iki kang wasesane tembung wilangan yaiku….
a. Bu Tuti ayu banget
b. Aku tuku buku lima  
c. Prajurite akeh banget
d. Adi diwenehi dhuwit  Rp. 1.500,-

2. Karyanti pancen ayu banget, mula pantes yen dadi …….
a. Kembange lambe
b. Kembange desa  
c. Kembange banyang
d. Kembang  sawuran

3. Tuladhane tembung umum, yaiku…
a. Bedil-bedilan
b. Boneka  
c. Sepur-sepuran
d. Dolanan

4. Ukara-ukara ing ngisor iki kang ora kalebu ukara tanggap yaiku…
a. Mas Budi di tukokake montor-montoran ibune
b. Budhe Lastri mundut duren ing pasar buah
c. Dik Wahyu daktukokake crayon selosin
d. Eyang apa arep kopundhutake bubur sungsum

5. Ukara kang wose njaluk katrangan ngenani bab kang durung diweruhi diarani ukara …
a. Ukara carita
b. Ukara mawa gatra katrangan  
c. Ukara andaran
d. Ukara pitakon

6. Siti karo adine nganggo klambi anyar.
Tembung kahanan kang ana ing ukara nduwur
a. Siti karo adhine       
b. Klambi  
c. Nganggo                 
d. Ukara pitakon

7. Adhiku lara wudunen. Wudunen iku kalebu tembung
a. Kahanan                  
b.  Kriya  
c. Aran                        
d. Katrangan

8. Para…. Lagi nyawang kaendahane Candi Borobudur.
Tembung kang cocog kanggo nggapi ukara ing nduwur iku :
a. Broker                      
b.  Turis  
c.Investor      
d. Promotor

9. Pakdhe Sastro di infuse dening perawat loro.
Ukara ing dhuwur nganggo tembung sesulih:
a. Utama purusa
b. Pratama purusa  
c. Madyamapurusa
d. Sadhengah

10. Mbak jamilah kuru.
Tembung katrangan/panerangan wasesa kang cocog kanggo ukara nduwur yaiku….
a. Durung                     
b. Arep  
c. Lagi                        
d. Banget

11. Mas Partono di utus ibu menyang pasar.
Ukara ing dhuwur nggunakake gatra katrangan
a. Papan                        
b.  Piranti  
c.     Tujuan                   
d. Sebab

12. Ing wayah sore rajakaya mulih dhewe menyang kandhange.
Ukara ing dhuwurnggunakake gatra katrangan.
a. Wektu lan tujuan
b. Tujuan lan piranti  
c. Wektu lan papan
d. Tujuan lan papan

13. Menawa ana wong kang bali menyang jaman kelanggengan kita mung bias ndongakake muga-muga….
a. Padhange hawa
b. Dalane padhang  
c. Warnane padhang
d. Langite padhang


14. Yen kepingin mulya carane kudu ….
a. Laku bengi    
b.   Laku dhodhok  
c.  laku tirakat                 
d. laku dagang

15. Tembung-tembung ing ngisor iki kang aswara “o” jejeg, yaiku….
a. Terong, lonjong,kopong
b. Soto,bakso,rawon  
c. Lombok,bosok,loro
d. Lodheh,kroto,mlinjo

16. Kula ngaturi bapak dhahar.
Ukara iki yen diowahi ngganggo basa ngoko alus dadine…..
a. Aku ngongkon bapak mangan
b. Aku ngutus bapak dhahar  
c. Aku ngaturi bapak dhahar
d. Aku ngengken bapak nedha

17. Ukara-ukara ing ngisor iki kang nggunakake basa ngoko alus
a. Menawi panjenengan tindak Kediri kula aturi pinarak
b. Sing lagi pidato kae Pak. Lurah
c. Bu Marto kagungan putra lima, lanange telu wadone loro
d. Mas Darmaji gadhah mendda sekawan

18. Aku arep sowan budhe ing Tulungagung
Ukara ing dhuwur yen diowahi ngganggo basa karma alus, dadine..
a. Karma lugu                     
b. Ngoko lugu  
c. Karma alus             
d.  Ngoko alus

19. Bapak tuku sepatu di wenehake adhiku
Ukara ing ndhuwur yen diowahi ngganggo basa karma alus, dadine..
a. Bapak tumbas sepatu disukaken adhiku
b. Bapak mundhut  sepatu diparengake adhiku
c. Bapak mundhut  sepatu  dipunparingaken adhik kula
d. Bapak mundhut sepatu dipuncaosaken adhik kula

20. Ana karsa ana marga.
Tegese sesanti ing dhuwur …
a. Yen duwe karep mesti bakal ana sarana nggayuh kekarepan.
b. Samubarang iku mesti butuhake wragat
c. Yen atine mantep, kekarepan iku mesti bakal kasembadan.
d. Tumindak culika bakal dikalahake dening laku utama.

21. Terangno apa kang diaranai basa kromo lugu !

22. Gaweo conto 3 wae ngenani boso kromo alus  

23. Apa bedane antarane tembung lingo karo tembung andahan ?

24. Tembung andahan sing di rangkep cacahe ono 3 sebutno ?

25. Kramakno inggil boso ngoko iki

“ aku wingi mentas melok ibu menyang omahe simbah “

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel